Съдии 2011

гл. ас. Александър Кацарски – преподавател в Софийския университет   съдия Борислав Белазелков – Върховен касационен съд гл. ас. д-р Боряна Мусева – преподавател в Софийския университет ас. Виктор Токушев – преподавател в Софийския университет съдия Владимир Вълков – Софийски градски съд ст. ас. д-р Иван Мангачев – преподавател в НБУ гл. ас. д-р Камелия…